U bevindt zich hier: Groepen » 2017 - 2018 » Groep 2a

Klassen informatie - groep 2a

In de schoolgids kunt u verschillende zaken lezen betreffende het onderwijs en de organisatie bij ons op school. Via deze informatie willen we nog een aantal praktische zaken doorgeven.

Leerkracht:
juf Gina ter Beek (ma, di, woe, do en vrij)

Schooltijden

Op maandag, dinsdag en donderdag:
8.30 uur – 12.00 uur    13.15 uur – 15.15 uur

Op woensdag:
Groep 1         vrij
Groep 2         8.30 uur – 12.15 uur

Op vrijdag:
8.30 uur – 12.00 uur

De deuren gaan 5 minuten voor aanvang van de lessen open. Om 8.30 uur en 13.15 uur willen we met de lessen beginnen.

                                          

Leerplicht
Zodra kinderen 5 jaar zijn geworden zijn ze leerplichtig. Alleen bij zeer bijzondere omstandigheden kan verlof gegeven worden. Verzoek om verlof moet altijd schriftelijk gedaan worden. Op school zijn formulieren verkrijgbaar.

Overblijven
De organisatie is in handen van “Brood& Spelen”.  Op school kunnen de kinderen tussen de middag (niet op woensdag) overblijven. Het is de bedoeling dat ze zelf eten en drinken meenemen. Bij de groepen 1 en 2, hangt naast elk klaslokaal een intekenlijst voor één maand. U kunt hierop aangeven wanneer uw kind overblijft. Dit is voor de leerkrachten, zodat duidelijk is welk kind over moet blijven.
Opgeven om over te blijven kunt u doen via de website www.broodspelen.nl of d.m.v. de opgaveformulieren die in beide hallen van de school te vinden zijn.  Voor vragen betreffende deze kaart, aanschaf en/of aanmeldingen kunt u zich wenden tot de coördinatrice voor het overblijven , mevr. Sietske Staal, email: startblok@broodspelen.nl

Communicatie
Goed contact is het halve werk!
We vinden het belangrijk dat school en ouders elkaar goed informeren over zaken die voor uw kind van belang zijn. Samen met u willen we ons inzetten voor de belangen van uw kind. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Schroom niet, maar kom naar school.

Alle nieuwsbrieven en ouderbrieven worden op de website van de school gezet: www.cbshetstartblok.nl
Het is raadzaam minimaal 1 keer per week op de site te kijken of er nieuws is. U kunt via het RSS Feeds systeem geïnformeerd worden op uw computer of mobiele telefoon als er een nieuwsbericht is verschenen. De handleiding om dit systeem te installeren vindt u op de startpagina van de website van de school.

Op de website in het menu “agenda” kunt u alle activiteiten en vrije dagen vinden die het komende jaar op het programma staan.

Op de website bij de eigen klas vindt u elke week een weekbrief, waarin u leest wat we die week doen in de klas. (Bijbelverhaal, werkjes e.d.)

U bent altijd welkom op school om een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkracht(en) en/of schoolleiding.

De jaarlijkse ouderbijdrage
Jaarlijks wordt de ouders gevraagd een financiële bijdrage te leveren om de activiteiten mogelijk te maken. De ouderbijdrage bedraagt 20 euro per kind, per jaar. Voor kinderen die na de kerstvakantie voor het eerst op school komen wordt een ouderbijdrage van 10 euro gevraagd. Voor kinderen die in mei of later op school komen, wordt geen ouderbijdrage gevraagd. Het betreft een vrijwillige bijdrage. Jaarlijks ontvangen de ouders hiervoor een brief. Bankrekeningnummer ten behoeve van het overmaken van de ouderbijdrage(n) voor uw kind(eren): NL06 RABO 0130 8121 10  t.n.v. Ouderraad CBS Het Startblok onder vermelding van “ouderbijdrage ten behoeve van (naam kind)”.
                                                                                                                                                    ​

Algemeen

Naar school
Als kinderen 4 jaar zijn mogen ze hele dagen naar school. We verwachten dat de kinderen zindelijk zijn als ze naar school gaan. Natuurlijk kan een 'ongelukje' altijd gebeuren. In dat soort situaties hebben wij op school extra verschoning liggen.

Informatie over uw kind
Bij de start van de schoolperiode krijgt uw kind een Dit Ben Ik-formulier mee naar huis. We verzoeken u deze in te vullen. Zodat we een beeld krijgen wat de geschiedenis en ontwikkeling van uw kind is. Mocht u deze lijst willen toelichten dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht.

Verloop kleuterjaren
In groep 1 (4/5 jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en het leren spelen met andere kinderen. Er is aandacht voor routines en regelmaat. Daarnaast wordt er een schoolse basis gelegd voor taal en rekenen. Uiteraard wordt er een zo breed mogelijk aanbod gedaan om de algehele ontwikkeling te stimuleren, denk hierbij aan: muziek, drama, bewegingsonderwijs, Engels, natuur, techniek e.a.

Dit gaat door in groep 2 (5/6 jarigen), maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. Tijdens de kleuterjaren worden de kinderen tijdens hun spel geobserveerd door de leerkracht om te volgen waar de kinderen in hun ontwikkeling zitten. Ook worden er bij de kinderen in groep 1 en 2 cito taal en cito rekenen afgenomen. Dit doen we om, naast KIJK!, nog een ander (onafhankelijk) meetinstrument te hebben die ons helpt reflecteren op ons onderwijs. De gegevens worden tijdens een 10 minuten gesprek met u besproken.

In de kleutergroepen zijn de groepen nog niet vast gevormd. De indeling kan per schooljaar wisselen. Dit heeft te maken met onder andere nieuwe aanmeldingen, hoe lang kinderen bij de kleuterbouw zitten, de balans in een groep e.a.. Veel kinderen zitten twee tot drie jaar in een kleutergroep. Dit is afhankelijk van geboortedatum, of de aard en aanleg van het betreffende kind.

Om te bepalen of een kind toe is aan de volgende groep kijken we naar de observaties van de leerkracht, cito gegevens en algehele ontwikkeling van het kind. In samenspraak met ouders bekijken we waar het kind het meest op zijn plek zit. School neemt uiteindelijk een passend besluit.

Werken in de kleutergroepen
De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van de andere groepen. Ook de inrichting en de manier van werken is anders. Het leren gebeurt vooral door spel. Elk dagdeel spelen en werken we n.a.v. het thema. De kinderen kiezen wat ze gaan doen met behulp van een kiesbord. Op het kiesbord zijn de activiteiten te zien waaruit een kind kan kiezen verdeeld in de vier zones; taal, rekenen, atelier en themahoek. Het kind zoekt zijn of haar naam op en zet hem onder het plaatje van de plaats waar het wil gaan spelen of werken, bijv. de zandtafel of bouwhoek.

In een week bieden we de kinderen verschillende activiteiten aan. Enkele van deze activiteiten zijn verplicht om te doen binnen die week. Ieder kind mag zelf kiezen (plannen) wanneer hij of zij deze verplichte taak gaat maken. Op deze manier willen we al vroeg beginnen om leerlingen kennis te laten maken met de werkvorm “zelfstandig werken” waar in de volgende groepen mee doorgegaan wordt.
We starten de dag met een kwartier open entree. Juf geeft dan instructie in de kleine kring, terwijl de andere kinderen bij binnenkomst direct gaan spelen in de hoeken die gekozen mogen worden. Hierbij is het belangrijk dat ouders vlot afscheid nemen en kinderen rustig aan het spelen gaan. De leerkracht zorgt dat de kinderen aan de slag kunnen met hun activiteit en dat ze weten wat ze moeten doen als ze klaar zijn, naar de wc moeten e.d.

Thema in de klas
In de klas werken we met een thema en een thematafel.
De kinderen mogen ook spullen meenemen die bij het onderwerp horen. Hierbij kunt u denken aan concrete (echte) spullen, platen, boeken, of foto’s. De spullen die op de tafel liggen worden met zorg behandeld.
Het is van belang dat kinderen betrokken zijn bij school en dus bij een thema. U kunt uw kind bijvoorbeeld stimuleren om samen thuis op zoek te gaan naar nuttige aanvullingen voor de thema-tafel. De opzet is ook om zoveel mogelijk verschillende spullen op de tafel te krijgen. Als het thema afgesloten wordt, krijgt ieder kind zijn of haar spullen weer mee naar huis.
Elk dagdeel spelen en werken we n.a.v. het thema. De kinderen kiezen wat ze gaan doen met behulp van een kiesbord. Op het kiesbord zijn de activiteiten te zien waaruit een kind kan kiezen, zoals huishoek, bouwhoek en werken met ontwikkelingsmateriaal. Het kind zoekt zijn of haar naam op en zet hem onder het pictogram van de plaats waar het wil gaan spelen of werken.

Dagritme
In de klas hangen kaarten waarop te zien is welke activiteiten er die dag gebeuren. Voor de kinderen is een vast dagritme heel belangrijk, het biedt ze houvast en veiligheid. De schooldagen hebben bij ons een vaste kleur, omdat de namen van de dagen voor de meeste kinderen nog moeilijk te onthouden zijn. Ook kunnen de kinderen zien of ze één of twee keer naar school gaan op een dag.
Maandag (rood), dinsdag (oranje), woensdag (geel), donderdag (groen), vrijdag (blauw), zaterdag (roze) en zondag (wit)

Dagindeling
De schooldag begint met een open entree. Kinderen mogen op het kiesbord kiezen waar zij gaan werken en kunnen dan direct aan de slag. Het is ook mogelijk dat de leerkracht kiest. De kieskaartjes hangen dan al op het bord klaar.

Elke ochtend wordt in de kring aandacht besteed aan godsdienstige vorming. We volgen de methode “Kind op Maandag” en we leren de kinderen Christelijke liederen.  Twee keer per week vertellen we een verhaal uit de Bijbel.
In de kring worden gesprekken met elkaar gevoerd over spontane gebeurtenissen, maar ook worden er door de leerkracht onderwerpen in de belangstelling gebracht.

'S middags beginnen we in de kring. Er is dan ruimte voor muzikale vorming, drama, taalontwikkeling of luistervaardigheid.
Verder spelen we elk dagdeel een keer buiten, mits het weer het goed is. Op de dagdelen dat we gymmen vervalt het buitenspel.

Informatieavond en 10-minutengesprekken
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond in de klas van uw kind.  Verder is er 2 keer per jaar (november/mei) de mogelijkheid om de schoolontwikkelingen van uw kind te bespreken op de 10-minuten gesprekken en ontvangt u een rapport. Voor deze gesprekken dient u zich aan te melden middels een inschrijfbriefje/intekenlijst.
Soms is het wenselijk om vaker met de leerkracht te spreken, u kunt hiervoor altijd een afspraak maken met de leerkracht.

Pauze
Tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen iets te drinken of te eten meenemen. We willen u vragen om dit “tussendoortje” iets gezonds te laten zijn. Wilt u wel proberen iets mee te geven wat gemakkelijk op te eten is? Op dinsdag is het fruitdag! We vragen u om (zeker) op deze dag uw kind groente of fruit mee te geven.

Gym
Twee keer per week wordt er in het speellokaal een gymles gegeven. De kinderen gymmen dan in hun ondergoed. Wilt u uw kind gymschoenen mee geven die hij/zij zelf kan aan en uit trekken? De gymschoenen blijven op school.

Zendingsgeld
Elke maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen. De opbrengst gaat naar goede doelen waarover u in de nieuwsbrief wordt geïnformeerd.

Map met werkstukken
Ieder kind krijgt in de kleuterperiode een map waarin elke maand een tekening en/of werkje wordt bewaard. Aan het eind van de kleuterperiode krijgen de kinderen deze map mee naar huis.

Ophalen
De kinderen worden door de leerkracht naar buiten gebracht. U mag op het plein voor de school wachten op uw kind.

Verfschorten
Als uw kind gaat verven, of werkt met ecoline, sterke lijm of natuurklei, moet hij of zij een schort voor. Hiervoor zijn schorten op school.

Verjaardag kind
Als uw kind jarig is wordt hij/zij in het zonnetje gezet. Natuurlijk mag uw kind trakteren in de klas. Daarna mag uw kind met 2 andere kinderen de andere kleuterklassen langs om de juffen en meesters de hand te schudden.

Verjaardag vader en moeder
De kinderen mogen iets maken voor een jarige vader of moeder. Bij het whiteboard hangt een kalender waar u de jarigen op kunt schrijven. Wilt u daar ook de naam van uw kind bij vermelden.

Kijken met KIJK!

KIJK! Is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van vier- tot zeven jarigen. Door het observeren van de ontwikkeling van de kinderen kunnen wij nog beter een compleet beeld krijgen van elk kind. Het doel ervan is om te zien hoe kinderen iets doen in plaats van te constateren dat ze iets doen. We willen kinderen volgen in plaats van toetsen.

In 10 lesweken worden in elk domein (taal, rekenen, motoriek en sociaal emotioneel) ontwikkelingslijnen geobserveerd. Dit gebeurt tijdens activiteiten in de kring, tijdens buitenspel/gym en in de uitdagende speel/leeromgeving in de klas. Na twee periodes van 10 weken zetten we de observaties om in een registratie in het KIJK computerprogramma. Met deze registratie kunnen we een volgende lesperiode/thema inhoudelijk goed vullen zodat het zoveel mogelijk aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen.

De ontwikkelingslijnen zijn zo geschreven dat zij gekoppeld zijn aan leeftijden. Deze lijnen zijn tot stand gekomen vanuit wetenschappelijk onderzoek en vanuit de onderwijspraktijk. Ze zijn uitgegeven door Bazalt. Hieronder vindt u de leerlijnen die we observeren.

Sociaal-emotioneel

Spelontwikkeling: Spel is een zelfgekozen uitdagende activiteit. Het is de bron van leren en ontwikkeling. We kijken hoe kinderen spelen: welke keuzes maken ze, hoe geven ze inhoud aan het spel?

Zelfbeeld: Zelfkennis hebben van eigen uiterlijk, capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en motieven.

Relatie andere kinderen: Bij deze ontwikkelingslijn ligt de nadruk op het samen spelen en werken, maar ook op het leren van nieuwe sociale kennis en vaardigheden.

Relatie met volwassenen: Deze ontwikkelingslijn staat in het teken van een toenemende belangstelling voor andere personen, aanpassing en onafhankelijkheidsdrang, maar ook van verschuiving in de relatie van ongelijk naar gelijk.

Taakgerichtheid en zelfstandigheid: Taakgebonden werken veronderstelt een grote mate van zelfsturing. Dat is het vermogen om de aandacht selectief op iets te richten en gericht te houden. Hoe geeft het kind richting aan zijn eigen handelen?

Taal

Visuele waarneming: Ziet het kind verschil in afbeeldingen, cijfers, letters. Hoe puzzelt het kind? Hoe kleurt het kind vlakken in?

Auditieve waarneming: We observeren hoe kinderen reageren op rijmen, woorden/zinnen nazeggen, (complexere) opdrachten onthouden en uitvoeren. Klanken horen en samenvoegen.

Beginnende geletterdheid: Heeft het kind belangstelling voor boeken, houdt het kind van rijmpjes en versjes, doet het alsof het schrijft, heeft het belangstelling voor schrijven, stempelen en leggen van de eigen naam? Is het bezig met de klanken?

Mondelinge taal: We luisteren naar het spontane taalgebruik van kinderen en observeren het taalbegrip in alledaagse situaties.

Rekenen

Beginnende gecijferdheid: Wij observeren het spontaan tellen, het kiezen van telspelletjes, het bezig zijn met de getallenrij, bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen, tijdens een gezelschapsspel waar dobbelstenen bij gebruikt worden, tijdens het tafeldekken in de  huis- hoek. Hoe tellen de kinderen? Telt het handig, telt het gelijk met het aanwijzen? Heeft het belangstelling voor cijfers en getallen?

Logisch denken: Leren die te maken hebben met maat en meten, ruimte en tijd, hoeveelheden en getallen.

Ruimtelijke oriëntatie: Activiteiten worden bij voorkeur uitgevoerd in de bouw- of constructiehoek, de lees-schrijfhoek of in andere situaties waarbij kinderen spontaan ruimtelijke begrippen kunnen toepassen. Ook gesprekjes over hetgeen het kind gemaakt, getekend of gebouwd heeft leveren informatie  over zijn /haar ontwikkeling.

Lichaamsoriëntatie: Het gaat hier om kennis hebben van het eigen lichaam. We denken hierbij aan de lichaamsdelen, houdingen en bewegingen.

Tijdsoriëntatie: We leren over het dagritme, dagen van de week, tijdsverhoudingen, jaargetijden e.a..

Motoriek

Grote motoriek: Wij bieden de kinderen activiteiten aan in het speellokaal en volgen de grote bewegingen tijdens het buitenspel, op het klimrek en op het plein.

Kleine motoriek: De bewegingen van de handen en de vingers worden steeds verfijnder. Door voor activiteiten te zorgen waarbij de kinderen kunnen tekenen, knutselen, bouwen, kralen rijgen en spelen met constructie materiaal, zien wij hoe de kinderen het materiaal hanteren en hoe hun hand- en vingerbewegingen zijn.

Tekenontwikkeling: Wat tekent het kind? We kijken hoe dit tot stand gekomen is. Maar ook analyseren we hoe de kinderen een tekening hebben vorm gegeven.

Belangrijk voor ons is dat wij goed in de gaten houden dat de basiskenmerken van de kinderen goed zijn. Een kind kan zich goed ontwikkelen als hij/zij lekker in zijn vel zit, nieuwsgierig en ondernemend is en zelfvertrouwen heeft. Wanneer dit niet het geval is zullen wij in eerste instantie daaraan gaan werken. Met de informatie vanuit de observaties bereiden we ons nieuwe aanbod voor. Met als doel dat deze zo goed mogelijk aansluit bij de zone van naaste ontwikkeling van de kinderen.

Met de informatie vanuit de observaties bereiden we ons nieuwe aanbod voor. Met als doel dat deze zo goed mogelijk aansluit bij de zone van naaste ontwikkeling van de kinderen.