Medezeggenschapsraad

Belangrijk om samen met ouders te praten

Een veilige en uitdagende school maken we samen: ouders, leerlingen en docenten. Samen zorgen we voor goed onderwijs in een dynamische omgeving.  

Daarom praten én beslissen we graag met ouders  over onze organisatie en ons onderwijs  vanuit een christelijke overtuiging. Dit doen we onder andere in de medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van alle medewerkers, ouders en leerlingen van Het Startblok. 

De leden van de MR van 2023-2024 zijn:  

Oudergeleding: Ingrid Kleermaker, Rineke Middelkoop, Anneke Sprunken en Harold Guljé.

Personeelsgeleding: Bernadette Zuurveld, Richard Tomassen, Luzette Mijer en Judith Hop. 

Onderwerpen

De medezeggenschapsraad heeft onder meer medezeggenschap over de volgende onderwerpen: geldbesteding, gebouwgebruik, nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, onderwijsverbeteringen, bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, invoering van ICT-middelen, veiligheid en samenwerking met andere onderwijsinstellingen.

Ook over fusieplannen en het ontslagbeleid moet het schoolbestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad.

Voor draagvlak van beleid

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is heel belangrijk. Dat zorgt er namelijk voor dat beleidsbesluiten breed worden gedragen door leerkrachten en ouders. En dus: dat het beleid van de school zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van school, ouder en kind. De leden van medezeggenschapsraad denken, praten en beslissen mee op een positieve en open manier. Dit vanuit één gezamenlijk doel: een gedegen en veilige school waar onze kinderen prettig leren en werken.

Wettelijke bevoegdheden

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

  • Het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
  • Het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Vergaderingen

De medezeggenschapraad vergadert vijf à zes keer per schooljaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Laat dit dan vooraf weten aan de voorzitter. De notulen van vorige vergaderingen zijn gebundeld in een map. Ouders kunnen deze notulen inzien op school, op aanvraag. Hieronder de data voor het komende schooljaar:

Maandag 2 oktober 2023

Dinsdag  14 november 2023

Maandag 8 januari 2024

Dinsdag 6 februari 2024

Maandag 8 april 2024

Dinsdag 14 mei 2024

Dinsdag 1 juli 2024

Belangstelling?

Hebt u vragen over de medezeggenschapsraad? Of hebt u belangstelling om een taak te vervullen in de raad? Neem dan contact op met een van de leden van de raad. Om te kunnen worden benoemd als lid van de medezeggenschapsraad, dient u schriftelijk te verklaren de grondslag en doelstelling van de Stichting te kunnen respecteren en daar binnen het inspraakorgaan naar te handelen.

Belangstelling? Neem contact op met marjoleinschuchard@stichtingvco.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school van de Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR). Dat kan een leerkracht zijn, maar ook een ouder. De GMR overlegt ongeveer tien keer per jaar over allerlei zaken die alle scholen aangaan, zowel lokale als landelijke ontwikkelingen en beleidszaken.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken